Onze ambities en opgaven

Visie

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Naar vorige pagina Naar volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Uniek Ooststellingwerf

Onze ambitie

Ons landschap en onze (cultuur)historie vormen de basis van onze gemeente. We willen deze kwaliteiten behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen.

Wat gaan wij doen?

 • Plannen moeten passen in ons landschap en een meerwaarde opleveren. Wij zullen bij plannen in het landelijk gebied en aan de randen van de dorpen beoordelen of er een passend landschappelijk inpassingsplan is gemaakt dat zorgt voor een goede verankering van het plan in het landschap.
 • We geven ruimte voor routes en attracties die passen in ons landschap.
 • We beschermen onze bestaande landschapselementen en natuur en voegen nieuwe toe.

Wat doen we samen?

 • We denken mee met plannen om meerdere doelen te combineren. We willen slim omgaan met onze schaarse ruimte en zetten in op plannen die meer dan één doel dienen.
 • We kijken samen met initiatiefnemers naar de herinvulling van ons cultureel erfgoed. We kiezen voor behoud door gebruik. Daarbij zoeken we naar kansen en denken we niet in onmogelijkheden.

Toelichting

Verschil

De verschillen die er zijn in onze gemeente gebruiken we om de eigenheid van de verschillende gebieden in onze gemeente te benadrukken. Verschil mag en moet er zijn!

We zijn zuinig op ons mooie gebied. Plannen moeten daarom meerdere doelen combineren. Zo maken we slim gebruik van onze schaarse ruimte. En plannen moeten een meerwaarde opleveren voor ons mooie landschap en voor onze dorpen. We zorgen in ieder geval dat plannen in de randen van de dorpen en in het landelijk gebied altijd goed landschappelijk zijn ingepast. Daar sturen we op en zullen we ook bij helpen.

We zetten in op het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Onze gemeente heeft heel veel natuur, groot en klein. Dat is uniek en fantastisch. We voegen nieuwe natuur en landschapselementen toe. Om ons landschap nog mooier te maken, maar ook om natuurgebieden te verbinden voor de dieren die er leven. En zo vergroten we ook de biodiversiteit in onze gemeente.

Vergroot de kaart

Natuerlik Fryslân 2050. Kansen voor natuurontwikkeling
(bron: Fryske MilieuFederatie i.s.m. it Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer)

Beleving

We zetten in op de kenmerkende afwisseling van cultuur en natuur in ons landelijk gebied. Juist de grote variatie maakt onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en recreanten en toeristen. Daarom geven we ruimte aan plannen die het mogelijk maken om ons landschap te beleven: van routes tot attracties. We bouwen ons wandelknooppuntennetwerk uit en verbeteren ons fietsknooppuntennetwerk waar dat nodig is.

Maar we bieden ook plekken waar het stil en rustig is. Dat doen we in ieder geval in onze natuurgebieden, waar een zonering van drukke en stille gebieden belangrijk is.

Erfgoed

We zijn zorgvuldig met onze historie, boven en onder de grond. Van beschermde dorpsgezichten en monumentale klokkenstoelen tot archeologische sporen in de bodem en onze Hein Maderkunstroute. We behouden ons erfgoed en geven ruimte voor een toekomstbestendige invulling. Want gebruik van het erfgoed is de beste waarborg voor het behoud ervan.

Vitaal Ooststellingwerf
Bruisend Ooststellingwerf
Bereikbaar Ooststellingwerf
Toekomstbestendig Ooststellingwerf
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Vitaal Ooststellingwerf

Onze ambitie

We willen dat iedereen een leven lang kan wonen in een gezond, veilig en schoon Ooststellingwerf.

Wat gaan wij doen?

 • We laten een woningmarktonderzoek uitvoeren en maken een Woon(zorg)visie. Hierin maken we concreet waar, hoeveel en aan welke woningen we ruimte moeten bieden.
 • Wij wegen de impact op ge­zondheid van inwoners – zowel positief als negatief – mee in de beoordeling van de plan­nen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de effecten op onze lucht, geur, licht, bodem, water en geluid.
 • We willen onze eisen rond milieukwaliteit gebiedsgericht maken, waarbij we strenger zijn in gebieden waar veiligheid en gezondheid extra belangrijk zijn.
 • We stimuleren de positieve gezondheid van onze inwoners.
 • Wij zetten er op in dat, waar dat kan, ons openbaar gebied en publieke ruimten rookvrij zijn.
 • Bij het ontwerp en de (her)inrichting van dorpen, pleinen, parken, straten, bedrijventerreinen of het landelijk gebied, stimuleren we sporten en bewegen voor iedereen. Bij grote ruimtelijke opgaven nemen we dit ook als onderdeel van het programma van eisen mee.
 • We zorgen voor veilige en toegankelijke wegen en paden, die waar dat kan, voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat doen we samen?

 • We zorgen dat elk dorp een plek voor ontmoeting heeft.
 • We geven ruimte voor lokale ideeën voor het duurzaam verbouwen van voedsel, zoals moestuinen en voedselbossen.
 • Iedereen moet mee (kunnen) doen. Bij ingrepen in het openbaar gebied hebben we altijd aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Toelichting

Wonen en zorg

Een leven lang wonen in Ooststellingwerf: dan moeten er voldoende woningen en voldoende woningen op maat zijn in alle dorpen. Dat vraagt dus aandacht voor de kwantiteit en de kwaliteit van het woningaanbod.
We vinden het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om in alle dorpen als starter een woning te vinden. En later als oudere te verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Zodat jong en oud zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen (blijven) wonen. We staan open voor nieuwe woonvormen zoals tiny houses, kangoeroewoningen of een knarrenhof, als daar vraag naar is. Ook bieden we ruimte aan mantelzorgwoningen.

Voor verpleegzorg richten we ons op Oosterwolde en onze centrumdorpen Haulerwijk, Oldeberkoop en Appelscha. We zetten in op behoud van de aanwezige eerstelijns zorgvoorzieningen. Waar dat kan, bieden we de zorg dicht bij onze inwoners aan. We blijven pilots voor indicatievrije zorg in de buurt ondersteunen.

Gemeenschapszin

Onze dorpen moeten leefbaar zijn. Daarmee bedoelen we dat er reuring is in het dorp, dat er ruimte is voor evenementen. We ondersteunen de samenredzaamheid in onze dorpen. De basis daarvoor ligt in een grote mate van gemeenschapszin. We zorgen dat ieder dorp een plek voor ontmoeting heeft. We kijken samen met inwoners hoe we meerdere functies aan de ontmoetingsplek kunnen koppelen. Zodat mensen een ook daar een zinvolle daginvulling kunnen krijgen.

Dorpen die dat willen, geven we meer regie om eigen keuzes te maken voor de leefbaarheid van hun dorp.

Milieu

We werken aan een schone en veilige leefomgeving. Daarom moeten plannen altijd passen bij onze eisen voor milieukwaliteit. Plannen mogen niet teveel lawaai met zich meebrengen, geen stankoverlast veroorzaken of teveel licht uitstralen in het donker. We gaan dan ook zorgvuldig om met plannen die mogelijk negatieve effecten hebben op het  milieu of gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen zoals geitenhouderijen of lelieteelt. Zeker in of bij kwetsbare gebieden letten we extra op of de plannen passen bij de eisen voor milieukwaliteit die we hebben gesteld. Waarbij we ook zien dat er voortdurend vernieuwende technieken beschikbaar komen, die inzetten op een duurzame teelt en veehouderij. En daarmee nog beter passen bij onze milieudoelstellingen.

We willen gebiedsgericht omgaan met onze milieukwaliteit. Waarbij we strengere eisen opnemen voor gebieden waar we gezondheid en veiligheid extra belangrijk vinden. Bijvoorbeeld in woongebieden en in de omgeving van scholen, kindcentra en sportaccommodaties. Zodat onze inwoners, van jong tot oud, in een gezonde omgeving kunnen sporten en spelen. In paragraaf 3.5 gaan we nog preciezer in op de manier waarop we onze ambities laten passen in de kwaliteiten van onze leefomgeving.

Gezondheid

De gezondheid van onze inwoners is ons belangrijkste speerpunt! Iedereen moet gezond kunnen opgroeien en oud worden in onze gemeente. We werken aan een omgeving waar positieve gezondheid meer vanzelfsprekend wordt. Al onze natuurgebieden helpen daar bij. We streven naar een omgeving waar het makkelijker wordt gemaakt om de gezonde keuze te maken. Bijvoorbeeld door meer te sporten en bewegen, gezondere voedingskeuzes te maken, elkaar te ontmoeten en om te ontspannen.

Dat doen we door de gezondheid te beschermen, zoals met strengere milieunormen waar we dat belangrijk vinden. Ook maken we waar dat kan onze publieke ruimten en ons openbaar gebied rookvrij.

Maar dat doen we ook door onze gezondheid te verbeteren. We bieden inwoners volop mogelijkheden om op een positieve manier te werken aan hun gezondheid. Daarbij hebben we ook aandacht voor mensen met een beperking. Het liefst al op jonge leeftijd. Spelen begint voor kinderen wanneer ze de voordeur uitstappen. In wijken met brede stoepen, toegankelijk groen en weinig auto’s spelen en bewegen kinderen meer. We onderzoeken welke straten we meer kindvriendelijk kunnen inrichten.

Ook stimuleren we bijvoorbeeld plannen waarbij inwoners samen duurzaam voedsel verbouwen, zoals in het Haerenkwartier met moestuintjes. Of in een voedselbos. En deze plannen helpen ook nog eens om onze voedselketens te verkleinen.

We richten ons openbaar gebied in met steeds meer bomen en planten en kiezen voor het groener maken van schoolpleinen. Want een groene omgeving stimuleert gezond leven en het helpt onze biodiversiteit.

Sport en bewegen

We zien ons openbaar gebied eigenlijk als één grote beweegomgeving. Overal: in het centrum, in woonwijken en op bedrijventerreinen. We zorgen voor veilige fietsverbindingen naar school, sportclubs en winkels. Zodat kinderen, net zoals we dat vroeger deden, veilig lopend en fietsend naar school en sport kunnen.

Natuurlijk is het openbaar gebied goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Daar houden we rekening mee, bijvoorbeeld bij de vervanging van bankjes. We richten het openbaar gebied uitdagend in, zodat lopen, fietsen, sporten en bewegen aantrekkelijker wordt en steeds meer vanzelfsprekend. Als meer mensen buiten zijn, is er ook meer ruimte voor ontmoeten. Dat helpt tegen vereenzaming.

Zo komen we ook tegemoet aan wat we nu al zien gebeuren. Sporten in teamverband neemt af, maar het bewegen en sporten vanuit huis neemt toe. Dus kiezen we er ook voor om de sportaccommodaties te bundelen waar dat nodig is om ze te behouden voor de toekomst. We zorgen wel dat we in de vier gebieden in onze gemeente altijd een sporthal houden.

Uniek Ooststellingwerf
Bruisend Ooststellingwerf
Bereikbaar Ooststellingwerf
Toekomstbestendig Ooststellingwerf
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Bruisend Ooststellingwerf

Onze ambitie

We bieden ruimte aan ondernemers om zich te ontwikkelen binnen de maat, schaal en kwaliteiten van Ooststellingwerf.

Wat gaan wij doen?

 • We onderzoeken de behoefte voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente in een visie op bedrijventerreinen.
 • We dagen iedereen uit die plannen heeft in het landelijk gebied om die plannen multifunctioneel te maken. Een plan moet meer dan één doel dienen. Daar sturen we op en denken we in mee.
 • We zullen binnen het provinciale programma Vitale logiesaccommodaties een visie maken voor de toekomst en ontwikkelingsrichting van de vakantieparken in onze gemeente.

Wat doen we samen?

 • Bij grote(re) opgaven in onze gemeente werken we samen met ondernemers en organisaties. We starten daarvoor altijd een proces op met een vertegenwoordiging vanuit onze samenleving en onze partners.
 • Voor het landelijk gebied zetten we een structureel overleg op tussen gemeente en een vertegenwoordiging van ondernemers en (natuur)organisaties. Dit overleg gebruiken we om te verkennen waar uitdagingen liggen in het landelijk gebied. We bekijken hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we met goede voorbeelden samen het multifunctionele landelijk gebied vorm kunnen geven.

Toelichting

Ruimte

Ooststellingwerf is een prachtige plattelandsgemeente zonder stedelijke allures en ambities. We gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteiten. En die staan ook voorop als het gaat om grootschalige ontwikkelingen. We staan open voor bedrijven, ondernemers en boeren met ambitieuze plannen. Maar we bekijken steeds of plannen passen bij de ruimtelijke maat en schaal van het gebied.

We zoeken naar ruimte voor bedrijventerrein. Werkgelegenheid is de economische motor van onze gemeente. In een visie op bedrijventerreinen maken we concreet waar en hoeveel bedrijventerrein we nodig hebben. Bij de keuze van plekken ligt de focus bij Haulerwijk en Oosterwolde. Bij de opzet en uitwerking van bedrijventerreinen kijken we naar een multifunctionele en duurzame invulling.

Maatwerk

Zeker in het landelijk gebied wordt ondernemen steeds meer maatwerk. Wet- en regelgeving worden strenger en vragen van boeren een andere blik op hun bedrijfsvoering en hun omgeving. Schaalvergroting is niet altijd voor de hand liggend.

Wij denken mee met alle ondernemers in het landelijk gebied. Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied en voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van onze ondernemers, met een goed verdienmodel.

Dat vraagt maatwerk en ruimte om te experimenteren om tot nieuwe vormen van landbouw, natuur en alles daar tussenin te komen, bijvoorbeeld met nattere teelten van gewassen in onze veengebieden.

 Juist in onze gemeente kan dat! Met het Biosintrum als leer- en kenniscentrum onder handbereik. En een sterke agrofoodsector die de hele keten van voedsel produceren tot verwerken en vervoeren omvat.

We zijn bereid om voor de experimenten de randen van ons beleid en de wet op te zoeken. Zeker als we zo tot maatwerk en meerwaarde kunnen komen dat we anders niet bereiken. We bieden handelingsvrijheid en bereidheid om te handelen.

Samen gaan we vormgeven aan ons landelijk gebied. Als gemeente zijn we een betrouwbare partner en nemen we de regie. We maken een stappenplan voor de komende jaren waarin we een route uitstippelen. Goede voorbeelden ontwikkelen met alle samenwerkende partijen, van onderop. We beginnen klein, met de wens om groot te eindigen.

Koppelkansen

Maar dat is niet het enige. Het is belangrijk dat ondernemers meer circulair worden, meer aandacht geven aan lokaal produceren en verkopen. En het is nodig dat de inrichting van het landelijk gebied ruimte geeft aan meer biodiversiteit en is ingericht op klimaatverandering. Daarom vragen we van alle plannen in het landelijk gebied dat ze meer dan één doel dienen. Bijvoorbeeld dat de uitbreiding van een camping gepaard gaat met ruimte voor waterberging of de aanleg van een strook met bloemen en planten voor insecten. Of dat de bouw van een nieuwe stal gepaard gaat met verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Partners

Ondernemers worden voor ons partners in de ontwikkeling van gebieden. We doen het samen. In het landelijk gebied, maar ook in de dorpen. In Oosterwolde hebben we daarin al stappen gezet bij de ontwikkeling van het centrum. Daar gaan we mee door. Oosterwolde moet de rol als regionaal koopcentrum kunnen blijven vervullen.

Verblijfsrecreatie

Ook de recreatiesector vernieuwt. We zien een toename aan campervakanties en de wens voor meer kwalitatief hoogwaardige vakantieverblijven. In onze toeristische ontwikkelstrategie stemmen we in de regio steeds onze keuzes af. Zodat we als hele regio nog beter herkend worden als vakantiestek en plek voor ontspanning. In onze gemeente zetten we daar nog een plus op. Wij willen een gemeente zijn met voldoende accommodaties die voor iedereen goed toegankelijk zijn.

We geven voldoende ruimte voor vernieuwende vormen van verblijfsrecreatie op kleine en grote schaal, waar dat kan. Maar we willen ook de mogelijkheden van onze bestaande terreinen optimaal benutten. Daarom zijn we in principe tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen. Al realiseren we ons dat misschien niet elk vakantiepark nog geschikt is voor de verhuur van woningen. We zullen een visie maken waarin we helder krijgen wat voor ieder park het meest kansrijke en gewenste toekomstbeeld is. We willen daarbij samenwerken met de provincie binnen het programma Vitale Logiesaccommodaties.

Uniek Ooststellingwerf
Vitaal Ooststellingwerf
Bereikbaar Ooststellingwerf
Toekomstbestendig
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Bereikbaar Ooststellingwerf

Onze ambitie

Wij zijn een plattelandsgemeente in het hart van het Noorden, goed digitaal ontsloten en met goede verbindingen (in de auto, met het openbaar vervoer en op de fiets) naar de grote steden en tussen onze dorpen onderling.

Wat gaan wij doen?

 • We zorgen dat we steeds mee kunnen groeien met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
 • We zorgen dat ons verkeersnetwerk veilig is en op de toekomst voorbereid.
 • We zorgen dat de veiligheid van onze fietspaden en wandelverbindingen op orde is.

Wat doen we samen?

 • We zorgen dat onze fysieke en digitale bereikbaarheid op orde is. We bekijken samen met onze partners binnen het openbaar vervoersysteem hoe we onze buslijnen zo comfortabel en aantrekkelijk mogelijk houden voor onze inwoners.
 • We maken in het regionaal mobiliteitsprogramma met de provincie en onze buurgemeenten afspraken over de verkeersverbindingen in onze regio en de verduurzaming van onze mobiliteit.

Toelichting

Bereikbaarheid

De goede bereikbaarheid van onze gemeente, in het hart van Noord-Nederland, is een belangrijke reden voor inwoners en ondernemers om hier te komen wonen en werken. Dat houden we zo. We ondersteunen mogelijkheden die deze bereikbaarheid nog verder verbeteren, zoals de mogelijke komst van de Lelylijn. En we ondersteunen initiatieven als ANWB automaatje en deelauto’s. Inwoners die zelf geen auto hebben, kunnen zo toch op een gemakkelijke manier de omliggende dorpen bereiken.

Nu de coronacrisis ons heeft laten zien dat thuiswerken veel mogelijkheden biedt, kan Ooststellingwerf een plek zijn voor nieuwe inwoners uit andere delen van het land. Want wonen en werken hoeven niet meer altijd in elkaars nabijheid te zijn. Dat betekent wel dat onze fysieke en digitale bereikbaarheid op orde moeten zijn en blijven.

Mobiliteit

We zien dat rond verkeer en vervoer veel verandert. We rijden en fietsen steeds meer elektrisch, het thuiswerken zorgt voor een andere drukte op de wegen en meer vraag naar reizen op maat. En we worden steeds ouder, dus zijn er veel oudere bestuurders op de weg. Daar moeten we rekening mee houden, bijvoorbeeld op het vlak van verkeersveiligheid. We werken aan een veilig en op de toekomst ingericht verkeersnetwerk.

We spelen op al deze ontwikkelingen in bij de (her)inrichting van onze dorpen. En we maken er afspraken over in de regio. In het regionaal mobiliteitsprogramma leggen we met onze buurgemeenten en de provincie Fryslân vast hoe we de verbindingen in en met de regio bewaken en onze mobiliteit verduurzamen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de verbindingen met onze Drentse en Groningse buren.

We vertalen het regionaal mobiliteitsprogramma naar een eigen gemeentelijk mobiliteitsprogramma. Want ons gemeentelijk verkeers- en vervoerplan sluit steeds minder aan bij opgaven waar we voor staan.

Openbaar vervoer

We willen de impact van mobiliteit op het klimaat beperken. Daarom zoeken we naar slimme oplossingen en alternatieven voor de auto. Belangrijk daarvoor zijn goede, snelle en comfortabele busverbindingen naar de omliggende dorpen en verder gelegen steden zoals Drachten, Assen, Leeuwarden en Groningen. Een goede aansluiting op de trein is een voorwaarde. We zetten dan ook in op een frequent systeem van openbaar vervoer dat het mogelijk maakt om vlot van huis met de bus in de stad of bij een treinstation te komen.

Met aangenamer opstapplekken (OV-hubs) op een aantal plekken langs deze buslijnen, kan het reizen met de bus nog aantrekkelijker worden. De hubs kunnen ruimte bieden voor het veilig stallen en misschien zelfs opladen van de (elektrische) fiets of auto. Voor inwoners uit dorpen waar de bus niet of nog maar beperkt stopt, kunnen deze hubs toch een goed alternatief zijn.

Fiets en voet

We willen graag dat het minder vanzelfsprekend wordt om de auto te pakken. Daarom denken we bij onze inrichting van het openbaar gebied en de inrichting van straten steeds meer vanuit de fietser en de voetganger. We houden er ook rekening mee bij het ontwerp van buurten.

Ons landelijk gebied is één grote buitenruimte die ook recreatief wordt gebruikt. Dat willen we ook heel graag. Ons fiets- en wandelknooppuntennetwerk houden we daarom op orde en bouwen we uit waar dat nodig is.

Verkeersveiligheid

Veiligheid staat voorop op onze wegen en paden. Bij alle plannen in onze gemeente houden we rekening met de verkeersveiligheid. En we maken waar dat kan onze inwoners ook bewust van verkeersveiligheid. We zorgen dat onze fietsverbindingen veilig zijn en op orde, voor onze inwoners en onze toeristen. En dat doen we ook bij onze wandelroutes, wandelpaden, stoepen en pleinen.

Uniek Ooststellingwerf
Vitaal Ooststellingwerf
Bruisend Ooststellingwerf
Toekomstbestendig Ooststellingwerf
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Toekomstbestendig Ooststellingwerf

Onze ambitie

We zetten ons in voor een gemeente waar het gebruik van duurzame energie steeds meer gewoon wordt, waar onze economie steeds meer circulair wordt en waar we zijn voorbereid op de klimaatverandering.

Wat gaan wij doen?

 • We ontwikkelen een warmtetransitievisie waarin onze aanpak voor het duurzaam verwarmen van de gebouwen in onze gemeente wordt verwoord.
 • We werken onze afspraken rond de regionale energiestrategie uit in een eigen gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf.
 • We kiezen daarom nu voor een pas op de plaats voor grootschalige zonnevelden in het landelijk gebied totdat we ons gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf hebben vastgesteld.
 • We bieden daarom vooralsnog geen ruimte voor grote windturbines.
 • We blijven ons inzetten voor meer ruimte voor de opwekking van duurzame energie, zoals kleine windturbines. Voorwaarde is wel dat de beoogde opbrengst in verhouding staat tot het huidige, eigen verbruik. Plannen moeten ook passen in het landschap en op draagvlak kunnen rekenen van de omgeving.
 • We zorgen dat ons openbaar gebied en ons watersysteem is ingericht op de klimaatverandering. Dat doen we door zoveel mogelijk groen aan te leggen waar dat kan en ruimte op te nemen voor waterberging, -infiltratie en –afvoer.
 • We gaan meer bos aanleggen.

Wat doen we samen?

 • Lokale plannen voor verduurzaming helpen om stappen te zetten. Wij ondersteunen daar graag bij. Wij zullen bij de netbeheerders aandacht vragen voor het vergroten van de netcapaciteit voor lokale plannen. Lokaal is voor ons een lokale energiecoöperatie of werkgroep, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap of deelnemende inwoners.
 • We bieden ruimte aan nieuwe vormen van hernieuwbare energie (naast wind- en zonne-energie) als die kansrijk lijken en een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen doelstelling op het vlak van verduurzaming.
 • We werken samen met het waterschap in de beekdalen aan een robuust watersysteem waar ruimte is voor waterberging, tegengaan van veenoxidatie en vergroten van de natuurwaarden. Dat vraagt wel een integrale aanpak waar we ook natuurorganisaties en boeren bij betrekken.

Toelichting

We zetten ons actief in om het verschil te maken in het verduurzamen van onze gemeente. Een van onze belangrijke taken is om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. We koersen op energieneutraal in 2030.

Energietransitie

Energiebesparing is de eerste stap in de energietransitie. Dat doen we waar dat kan en stimuleren we waar mogelijk. Onze prioriteit ligt in de gebouwde omgeving (onze woningen, kantoren, winkels, etc.), omdat we daar veel besparingswinst kunnen behalen, bijvoorbeeld door het isoleren van woningen, kantoren en scholen. We zorgen ook dat we een gemeentebrede dekking krijgen van laadpalen, als onderdeel van het provinciale laadpalenproject.

In het kader van de regionale energiestrategie (RES) Fryslân werken we onze plannen voor de opwekking van duurzame energie uit. We zien dat we al flinke stappen hebben gezet. Samen met onze inwoners bepalen we wat ons past, in welk tempo, op welke plekken en hoe we dat vormgeven. Onze inwoners moeten ook financieel profiteren van plannen voor duurzame energie. We kiezen nu eerst voor het optimaal benutten van zon op dak en de mogelijkheden voor drijvende zonnevelden. Dat betekent ook dat we dus geen ruimte geven voor grote windturbines of kernenergie.

Natuurlijk staan we open voor lokale plannen voor de verduurzaming van onze energiebehoefte. Die ondersteunen we van harte. En blijven we ons hard maken voor meer ruimte voor kleine windturbines in onze gemeente.

Onze gemeentelijke plannen hebben we vertaald in een programma Duurzaam Ooststellingwerf. Voor de omslag naar duurzame warmte maken we een warmtetransitievisie.

Klimaatadaptatie

We moeten mee in de klimaatverandering die al gaande is. We gaan verder op de weg die we al zijn ingeslagen, want het moet anders. We staan open voor innovaties op dit vlak en we werken mee aan onderzoeken op het vlak van bodemgezondheid. Daar speelt het Leer- en kenniscentrum Bodem ook een belangrijke rol.

We zorgen ervoor dat we bij de (her)inrichting van het landelijk gebied en ons openbaar gebied ruimte bieden aan het vasthouden en bergen van water. Niet alleen in tijden van droogte, juist ook bij extreme neerslag. En we vergroenen ons openbaar gebied. Bomen en planten zorgen voor verkoeling bij hitte en, zo vertelden we eerder al, stimuleren onze gezondheid.

We zorgen voor meer biodiversiteit in de gemeente. We willen meer soorten planten en dieren en op meer plekken in onze gemeente. Het liefst zien we onze gemeente als een grote natuurlijke tuin met bloeiende kruiden en grassen, veel verschillende bomen en diersoorten! Daarvoor werken we in de provincie samen in een herstelprogramma biodiversiteit. En daarom hebben we ook onze eigen aanpak voor biodiversiteit gepresenteerd.

In ons eigen beheer en onderhoud werken we heel bewust aan meer biodiversiteit. We starten met pilots met inwoners, om tot goede voorbeelden te komen. Bij meerdere dorpen komen bloeizones. Hier verbinden we een toename van de biodiversiteit aan meer wandelmogelijkheden. Samen helpen ze bij het bereiken van meer positieve gezondheid.

Ook gaan we meer divers bos aanleggen. Daarmee volgen we ook de bossenstrategie van het Rijk om minder CO2 uit te stoten.

Circulaire economie

In een duurzame circulaire economie sluiten we de kringlopen van afval en grondstof in plaats van het uitputtend gebruiken van grondstoffen. Een circulaire economie levert veel CO2-afname op. Het zorgt ervoor dat er meer grondstoffen voorradig zijn.

We geven ruimte voor de teelt en verwerking van vezelrijke gewassen om het biobased bouwen verder te brengen.

De innovatiekracht van onze boeren benutten we graag om te onderzoeken hoe we kringlooplandbouw meer vorm kunnen geven in onze gemeente.

Uniek Ooststellingwerf
Vitaal Ooststellingwerf
Bruisend Ooststellingwerf
Bereikbaar Ooststellingwerf
Vorige pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OOSTSTELLINGWERF

OMGEVINGSVISIE

Onze ambities en opgaven

Uniek Ooststellingwerf

Ons landschap en onze (cultuur)historie vormen de basis van onze gemeente. We willen deze kwaliteiten behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer...

Vitaal Ooststellingwerf

We willen dat iedereen een leven lang kan wonen in een gezond, veilig en schoon Ooststellingwerf.

Lees meer...

Bruisend Ooststellingwerf

We bieden ruimte aan ondernemers om zich te ontwikkelen binnen de maat, schaal en kwaliteiten van Ooststellingwerf.

Lees meer...

Bereikbaar Ooststellingwerf

Wij zijn een plattelandsgemeente in het hart van het Noorden, goed digitaal ontsloten en met goede verbindingen (in de auto, met het openbaar vervoer en op de fiets) naar de grote steden en tussen onze dorpen onderling.

Lees meer...

Toekomstbestendig Ooststellingwerf

We zetten ons in voor een gemeente waar het gebruik van duurzame energie steeds meer gewoon wordt, waar onze economie steeds meer circulair wordt en waar we zijn voorbereid op de klimaatverandering.

Lees meer...

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het toekomstbeeld
voor de gemeente

Visie

Uniek Ooststellingwerf

Onze ambitie

Ons landschap en onze (cultuur)historie vormen de basis van onze gemeente. We willen deze kwaliteiten behouden, benutten en versterken bij nieuwe ontwikkelingen.

Wat gaan wij doen?

 • Plannen moeten passen in ons landschap en een meerwaarde opleveren. Wij zullen bij plannen in het landelijk gebied en aan de randen van de dorpen beoordelen of er een passend landschappelijk inpassingsplan is gemaakt dat zorgt voor een goede verankering van het plan in het landschap.
 • We geven ruimte voor routes en attracties die passen in ons landschap.
 • We beschermen onze bestaande landschapselementen en natuur en voegen nieuwe toe.

Wat doen we samen?

 • We denken mee met plannen om meerdere doelen te combineren. We willen slim omgaan met onze schaarse ruimte en zetten in op plannen die meer dan één doel dienen.
 • We kijken samen met initiatiefnemers naar de herinvulling van ons cultureel erfgoed. We kiezen voor behoud door gebruik. Daarbij zoeken we naar kansen en denken we niet in onmogelijkheden.

Toelichting

Verschil

De verschillen die er zijn in onze gemeente gebruiken we om de eigenheid van de verschillende gebieden in onze gemeente te benadrukken. Verschil mag en moet er zijn!

We zijn zuinig op ons mooie gebied. Plannen moeten daarom meerdere doelen combineren. Zo maken we slim gebruik van onze schaarse ruimte. En plannen moeten een meerwaarde opleveren voor ons mooie landschap en voor onze dorpen. We zorgen in ieder geval dat plannen in de randen van de dorpen en in het landelijk gebied altijd goed landschappelijk zijn ingepast. Daar sturen we op en zullen we ook bij helpen.

We zetten in op het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Onze gemeente heeft heel veel natuur, groot en klein. Dat is uniek en fantastisch. We voegen nieuwe natuur en landschapselementen toe. Om ons landschap nog mooier te maken, maar ook om natuurgebieden te verbinden voor de dieren die er leven. En zo vergroten we ook de biodiversiteit in onze gemeente.

Vergroot de kaart

Natuerlik Fryslân 2050. Kansen voor natuurontwikkeling
(bron: Fryske MilieuFederatie i.s.m. it Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer)

Beleving

We zetten in op de kenmerkende afwisseling van cultuur en natuur in ons landelijk gebied. Juist de grote variatie maakt onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en recreanten en toeristen. Daarom geven we ruimte aan plannen die het mogelijk maken om ons landschap te beleven: van routes tot attracties. We bouwen ons wandelknooppuntennetwerk uit en verbeteren ons fietsknooppuntennetwerk waar dat nodig is.

Maar we bieden ook plekken waar het stil en rustig is. Dat doen we in ieder geval in onze natuurgebieden, waar een zonering van drukke en stille gebieden belangrijk is.

Erfgoed

We zijn zorgvuldig met onze historie, boven en onder de grond. Van beschermde dorpsgezichten en monumentale klokkenstoelen tot archeologische sporen in de bodem en onze Hein Maderkunstroute. We behouden ons erfgoed en geven ruimte voor een toekomstbestendige invulling. Want gebruik van het erfgoed is de beste waarborg voor het behoud ervan.

Vitaal Ooststellingwerf Bruisend Ooststellingwerf Bereikbaar Ooststellingwerf Toekomstbestendig Ooststellingwerf
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Vitaal Ooststellingwerf

Onze ambitie

We willen dat iedereen een leven lang kan wonen in een gezond, veilig en schoon Ooststellingwerf.

Wat gaan wij doen?

 • We laten een woningmarktonderzoek uitvoeren en maken een Woon(zorg)visie. Hierin maken we concreet waar, hoeveel en aan welke woningen we ruimte moeten bieden.
 • Wij wegen de impact op ge­zondheid van inwoners – zowel positief als negatief – mee in de beoordeling van de plan­nen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de effecten op onze lucht, geur, licht, bodem, water en geluid.
 • We willen onze eisen rond milieukwaliteit gebiedsgericht maken, waarbij we strenger zijn in gebieden waar veiligheid en gezondheid extra belangrijk zijn.
 • We stimuleren de positieve gezondheid van onze inwoners.
 • Wij zetten er op in dat, waar dat kan, ons openbaar gebied en publieke ruimten rookvrij zijn.
 • Bij het ontwerp en de (her)inrichting van dorpen, pleinen, parken, straten, bedrijventerreinen of het landelijk gebied, stimuleren we sporten en bewegen voor iedereen. Bij grote ruimtelijke opgaven nemen we dit ook als onderdeel van het programma van eisen mee.
 • We zorgen voor veilige en toegankelijke wegen en paden, die waar dat kan, voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat doen we samen?

 • We zorgen dat elk dorp een plek voor ontmoeting heeft.
 • We geven ruimte voor lokale ideeën voor het duurzaam verbouwen van voedsel, zoals moestuinen en voedselbossen.
 • Iedereen moet mee (kunnen) doen. Bij ingrepen in het openbaar gebied hebben we altijd aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Toelichting

Wonen en zorg

Een leven lang wonen in Ooststellingwerf: dan moeten er voldoende woningen en voldoende woningen op maat zijn in alle dorpen. Dat vraagt dus aandacht voor de kwantiteit en de kwaliteit van het woningaanbod.
We vinden het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om in alle dorpen als starter een woning te vinden. En later als oudere te verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Zodat jong en oud zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen (blijven) wonen. We staan open voor nieuwe woonvormen zoals tiny houses, kangoeroewoningen of een knarrenhof, als daar vraag naar is. Ook bieden we ruimte aan mantelzorgwoningen.

Voor verpleegzorg richten we ons op Oosterwolde en onze centrumdorpen Haulerwijk, Oldeberkoop en Appelscha. We zetten in op behoud van de aanwezige eerstelijns zorgvoorzieningen. Waar dat kan, bieden we de zorg dicht bij onze inwoners aan. We blijven pilots voor indicatievrije zorg in de buurt ondersteunen.

Gemeenschapszin

Onze dorpen moeten leefbaar zijn. Daarmee bedoelen we dat er reuring is in het dorp, dat er ruimte is voor evenementen. We ondersteunen de samenredzaamheid in onze dorpen. De basis daarvoor ligt in een grote mate van gemeenschapszin. We zorgen dat ieder dorp een plek voor ontmoeting heeft. We kijken samen met inwoners hoe we meerdere functies aan de ontmoetingsplek kunnen koppelen. Zodat mensen een ook daar een zinvolle daginvulling kunnen krijgen.

Dorpen die dat willen, geven we meer regie om eigen keuzes te maken voor de leefbaarheid van hun dorp.

Milieu

We werken aan een schone en veilige leefomgeving. Daarom moeten plannen altijd passen bij onze eisen voor milieukwaliteit. Plannen mogen niet teveel lawaai met zich meebrengen, geen stankoverlast veroorzaken of teveel licht uitstralen in het donker. We gaan dan ook zorgvuldig om met plannen die mogelijk negatieve effecten hebben op het  milieu of gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen zoals geitenhouderijen of lelieteelt. Zeker in of bij kwetsbare gebieden letten we extra op of de plannen passen bij de eisen voor milieukwaliteit die we hebben gesteld. Waarbij we ook zien dat er voortdurend vernieuwende technieken beschikbaar komen, die inzetten op een duurzame teelt en veehouderij. En daarmee nog beter passen bij onze milieudoelstellingen.

We willen gebiedsgericht omgaan met onze milieukwaliteit. Waarbij we strengere eisen opnemen voor gebieden waar we gezondheid en veiligheid extra belangrijk vinden. Bijvoorbeeld in woongebieden en in de omgeving van scholen, kindcentra en sportaccommodaties. Zodat onze inwoners, van jong tot oud, in een gezonde omgeving kunnen sporten en spelen. In paragraaf 3.5 gaan we nog preciezer in op de manier waarop we onze ambities laten passen in de kwaliteiten van onze leefomgeving.

Gezondheid

De gezondheid van onze inwoners is ons belangrijkste speerpunt! Iedereen moet gezond kunnen opgroeien en oud worden in onze gemeente. We werken aan een omgeving waar positieve gezondheid meer vanzelfsprekend wordt. Al onze natuurgebieden helpen daar bij. We streven naar een omgeving waar het makkelijker wordt gemaakt om de gezonde keuze te maken. Bijvoorbeeld door meer te sporten en bewegen, gezondere voedingskeuzes te maken, elkaar te ontmoeten en om te ontspannen.

Dat doen we door de gezondheid te beschermen, zoals met strengere milieunormen waar we dat belangrijk vinden. Ook maken we waar dat kan onze publieke ruimten en ons openbaar gebied rookvrij.

Maar dat doen we ook door onze gezondheid te verbeteren. We bieden inwoners volop mogelijkheden om op een positieve manier te werken aan hun gezondheid. Daarbij hebben we ook aandacht voor mensen met een beperking. Het liefst al op jonge leeftijd. Spelen begint voor kinderen wanneer ze de voordeur uitstappen. In wijken met brede stoepen, toegankelijk groen en weinig auto’s spelen en bewegen kinderen meer. We onderzoeken welke straten we meer kindvriendelijk kunnen inrichten.

Ook stimuleren we bijvoorbeeld plannen waarbij inwoners samen duurzaam voedsel verbouwen, zoals in het Haerenkwartier met moestuintjes. Of in een voedselbos. En deze plannen helpen ook nog eens om onze voedselketens te verkleinen.

We richten ons openbaar gebied in met steeds meer bomen en planten en kiezen voor het groener maken van schoolpleinen. Want een groene omgeving stimuleert gezond leven en het helpt onze biodiversiteit.

Sport en bewegen

We zien ons openbaar gebied eigenlijk als één grote beweegomgeving. Overal: in het centrum, in woonwijken en op bedrijventerreinen. We zorgen voor veilige fietsverbindingen naar school, sportclubs en winkels. Zodat kinderen, net zoals we dat vroeger deden, veilig lopend en fietsend naar school en sport kunnen.

Natuurlijk is het openbaar gebied goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Daar houden we rekening mee, bijvoorbeeld bij de vervanging van bankjes. We richten het openbaar gebied uitdagend in, zodat lopen, fietsen, sporten en bewegen aantrekkelijker wordt en steeds meer vanzelfsprekend. Als meer mensen buiten zijn, is er ook meer ruimte voor ontmoeten. Dat helpt tegen vereenzaming.

Zo komen we ook tegemoet aan wat we nu al zien gebeuren. Sporten in teamverband neemt af, maar het bewegen en sporten vanuit huis neemt toe. Dus kiezen we er ook voor om de sportaccommodaties te bundelen waar dat nodig is om ze te behouden voor de toekomst. We zorgen wel dat we in de vier gebieden in onze gemeente altijd een sporthal houden.

Uniek Ooststellingwerf Bruisend Ooststellingwerf Bereikbaar Ooststellingwerf Toekomstbestendig Ooststellingwerf
Vorige pagina Volgende pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Bruisend Ooststellingwerf

Onze ambitie

We bieden ruimte aan ondernemers om zich te ontwikkelen binnen de maat, schaal en kwaliteiten van Ooststellingwerf.

Wat gaan wij doen?

 • We onderzoeken de behoefte voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente in een visie op bedrijventerreinen.
 • We dagen iedereen uit die plannen heeft in het landelijk gebied om die plannen multifunctioneel te maken. Een plan moet meer dan één doel dienen. Daar sturen we op en denken we in mee.
 • We zullen binnen het provinciale programma Vitale logiesaccommodaties een visie maken voor de toekomst en ontwikkelingsrichting van de vakantieparken in onze gemeente.

Wat doen we samen?

 • Bij grote(re) opgaven in onze gemeente werken we samen met ondernemers en organisaties. We starten daarvoor altijd een proces op met een vertegenwoordiging vanuit onze samenleving en onze partners.
 • Voor het landelijk gebied zetten we een structureel overleg op tussen gemeente en een vertegenwoordiging van ondernemers en (natuur)organisaties. Dit overleg gebruiken we om te verkennen waar uitdagingen liggen in het landelijk gebied. We bekijken hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we met goede voorbeelden samen het multifunctionele landelijk gebied vorm kunnen geven.

Toelichting

Ruimte

Ooststellingwerf is een prachtige plattelandsgemeente zonder stedelijke allures en ambities. We gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteiten. En die staan ook voorop als het gaat om grootschalige ontwikkelingen. We staan open voor bedrijven, ondernemers en boeren met ambitieuze plannen. Maar we bekijken steeds of plannen passen bij de ruimtelijke maat en schaal van het gebied.

We zoeken naar ruimte voor bedrijventerrein. Werkgelegenheid is de economische motor van onze gemeente. In een visie op bedrijventerreinen maken we concreet waar en hoeveel bedrijventerrein we nodig hebben. Bij de keuze van plekken ligt de focus bij Haulerwijk en Oosterwolde. Bij de opzet en uitwerking van bedrijventerreinen kijken we naar een multifunctionele en duurzame invulling.

Maatwerk

Zeker in het landelijk gebied wordt ondernemen steeds meer maatwerk. Wet- en regelgeving worden strenger en vragen van boeren een andere blik op hun bedrijfsvoering en hun omgeving. Schaalvergroting is niet altijd voor de hand liggend.

Wij denken mee met alle ondernemers in het landelijk gebied. Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied en voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van onze ondernemers, met een goed verdienmodel.

Dat vraagt maatwerk en ruimte om te experimenteren om tot nieuwe vormen van landbouw, natuur en alles daar tussenin te komen, bijvoorbeeld met nattere teelten van gewassen in onze veengebieden.

 Juist in onze gemeente kan dat! Met het Biosintrum als leer- en kenniscentrum onder handbereik. En een sterke agrofoodsector die de hele keten van voedsel produceren tot verwerken en vervoeren omvat.

We zijn bereid om voor de experimenten de randen van ons beleid en de wet op te zoeken. Zeker als we zo tot maatwerk en meerwaarde kunnen komen dat we anders niet bereiken. We bieden handelingsvrijheid en bereidheid om te handelen.

Samen gaan we vormgeven aan ons landelijk gebied. Als gemeente zijn we een betrouwbare partner en nemen we de regie. We maken een stappenplan voor de komende jaren waarin we een route uitstippelen. Goede voorbeelden ontwikkelen met alle samenwerkende partijen, van onderop. We beginnen klein, met de wens om groot te eindigen.

Koppelkansen

Maar dat is niet het enige. Het is belangrijk dat ondernemers meer circulair worden, meer aandacht geven aan lokaal produceren en verkopen. En het is nodig dat de inrichting van het landelijk gebied ruimte geeft aan meer biodiversiteit en is ingericht op klimaatverandering. Daarom vragen we van alle plannen in het landelijk gebied dat ze meer dan één doel dienen. Bijvoorbeeld dat de uitbreiding van een camping gepaard gaat met ruimte voor waterberging of de aanleg van een strook met bloemen en planten voor insecten. Of dat de bouw van een nieuwe stal gepaard gaat met verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Partners

Ondernemers worden voor ons partners in de ontwikkeling van gebieden. We doen het samen. In het landelijk gebied, maar ook in de dorpen. In Oosterwolde hebben we daarin al stappen gezet bij de ontwikkeling van het centrum. Daar gaan we mee door. Oosterwolde moet de rol als regionaal koopcentrum kunnen blijven vervullen.

Verblijfsrecreatie

Ook de recreatiesector vernieuwt. We zien een toename aan campervakanties en de wens voor meer kwalitatief hoogwaardige vakantieverblijven. In onze toeristische ontwikkelstrategie stemmen we in de regio steeds onze keuzes af. Zodat we als hele regio nog beter herkend worden als vakantiestek en plek voor ontspanning. In onze gemeente zetten we daar nog een plus op. Wij willen een gemeente zijn met voldoende accommodaties die voor iedereen goed toegankelijk zijn.

We geven voldoende ruimte voor vernieuwende vormen van verblijfsrecreatie op kleine en grote schaal, waar dat kan. Maar we willen ook de mogelijkheden van onze bestaande terreinen optimaal benutten. Daarom zijn we in principe tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen. Al realiseren we ons dat misschien niet elk vakantiepark nog geschikt is voor de verhuur van woningen. We zullen een visie maken waarin we helder krijgen wat voor ieder park het meest kansrijke en gewenste toekomstbeeld is. We willen daarbij samenwerken met de provincie binnen het programma Vitale Logiesaccommodaties.

Uniek Ooststellingwerf Vitaal Ooststellingwerf Bereikbaar Ooststellingwerf Toekomstbestendig

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Bereikbaar Ooststellingwerf

Onze ambitie

Wij zijn een plattelandsgemeente in het hart van het Noorden, goed digitaal ontsloten en met goede verbindingen (in de auto, met het openbaar vervoer en op de fiets) naar de grote steden en tussen onze dorpen onderling.

Wat gaan wij doen?

 • We zorgen dat we steeds mee kunnen groeien met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
 • We zorgen dat ons verkeersnetwerk veilig is en op de toekomst voorbereid.
 • We zorgen dat de veiligheid van onze fietspaden en wandelverbindingen op orde is.

Wat doen we samen?

 • We zorgen dat onze fysieke en digitale bereikbaarheid op orde is. We bekijken samen met onze partners binnen het openbaar vervoersysteem hoe we onze buslijnen zo comfortabel en aantrekkelijk mogelijk houden voor onze inwoners.
 • We maken in het regionaal mobiliteitsprogramma met de provincie en onze buurgemeenten afspraken over de verkeersverbindingen in onze regio en de verduurzaming van onze mobiliteit.

Toelichting

Bereikbaarheid

De goede bereikbaarheid van onze gemeente, in het hart van Noord-Nederland, is een belangrijke reden voor inwoners en ondernemers om hier te komen wonen en werken. Dat houden we zo. We ondersteunen mogelijkheden die deze bereikbaarheid nog verder verbeteren, zoals de mogelijke komst van de Lelylijn. En we ondersteunen initiatieven als ANWB automaatje en deelauto’s. Inwoners die zelf geen auto hebben, kunnen zo toch op een gemakkelijke manier de omliggende dorpen bereiken.

Nu de coronacrisis ons heeft laten zien dat thuiswerken veel mogelijkheden biedt, kan Ooststellingwerf een plek zijn voor nieuwe inwoners uit andere delen van het land. Want wonen en werken hoeven niet meer altijd in elkaars nabijheid te zijn. Dat betekent wel dat onze fysieke en digitale bereikbaarheid op orde moeten zijn en blijven.

Mobiliteit

We zien dat rond verkeer en vervoer veel verandert. We rijden en fietsen steeds meer elektrisch, het thuiswerken zorgt voor een andere drukte op de wegen en meer vraag naar reizen op maat. En we worden steeds ouder, dus zijn er veel oudere bestuurders op de weg. Daar moeten we rekening mee houden, bijvoorbeeld op het vlak van verkeersveiligheid. We werken aan een veilig en op de toekomst ingericht verkeersnetwerk.

We spelen op al deze ontwikkelingen in bij de (her)inrichting van onze dorpen. En we maken er afspraken over in de regio. In het regionaal mobiliteitsprogramma leggen we met onze buurgemeenten en de provincie Fryslân vast hoe we de verbindingen in en met de regio bewaken en onze mobiliteit verduurzamen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de verbindingen met onze Drentse en Groningse buren.

We vertalen het regionaal mobiliteitsprogramma naar een eigen gemeentelijk mobiliteitsprogramma. Want ons gemeentelijk verkeers- en vervoerplan sluit steeds minder aan bij opgaven waar we voor staan.

Openbaar vervoer

We willen de impact van mobiliteit op het klimaat beperken. Daarom zoeken we naar slimme oplossingen en alternatieven voor de auto. Belangrijk daarvoor zijn goede, snelle en comfortabele busverbindingen naar de omliggende dorpen en verder gelegen steden zoals Drachten, Assen, Leeuwarden en Groningen. Een goede aansluiting op de trein is een voorwaarde. We zetten dan ook in op een frequent systeem van openbaar vervoer dat het mogelijk maakt om vlot van huis met de bus in de stad of bij een treinstation te komen.

Met aangenamer opstapplekken (OV-hubs) op een aantal plekken langs deze buslijnen, kan het reizen met de bus nog aantrekkelijker worden. De hubs kunnen ruimte bieden voor het veilig stallen en misschien zelfs opladen van de (elektrische) fiets of auto. Voor inwoners uit dorpen waar de bus niet of nog maar beperkt stopt, kunnen deze hubs toch een goed alternatief zijn.

Verkeersveiligheid

Veiligheid staat voorop op onze wegen en paden. Bij alle plannen in onze gemeente houden we rekening met de verkeersveiligheid. En we maken waar dat kan onze inwoners ook bewust van verkeersveiligheid. We zorgen dat onze fietsverbindingen veilig zijn en op orde, voor onze inwoners en onze toeristen. En dat doen we ook bij onze wandelroutes, wandelpaden, stoepen en pleinen.

Uniek Ooststellingwerf Vitaal Ooststellingwerf Bruisend Ooststellingwerf Toekomstbestendig Ooststellingwerf

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Toekomstbestendig Ooststellingwerf

Onze ambitie

We zetten ons in voor een gemeente waar het gebruik van duurzame energie steeds meer gewoon wordt, waar onze economie steeds meer circulair wordt en waar we zijn voorbereid op de klimaatverandering.

Wat gaan wij doen?

 • We ontwikkelen een warmtetransitievisie waarin onze aanpak voor het duurzaam verwarmen van de gebouwen in onze gemeente wordt verwoord.
 • We werken onze afspraken rond de regionale energiestrategie uit in een eigen gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf.
 • We kiezen daarom nu voor een pas op de plaats voor grootschalige zonnevelden in het landelijk gebied totdat we ons gemeentelijk programma Duurzaam Ooststellingwerf hebben vastgesteld.
 • We bieden daarom vooralsnog geen ruimte voor grote windturbines.
 • We blijven ons inzetten voor meer ruimte voor de opwekking van duurzame energie, zoals kleine windturbines. Voorwaarde is wel dat de beoogde opbrengst in verhouding staat tot het huidige, eigen verbruik. Plannen moeten ook passen in het landschap en op draagvlak kunnen rekenen van de omgeving.
 • We zorgen dat ons openbaar gebied en ons watersysteem is ingericht op de klimaatverandering. Dat doen we door zoveel mogelijk groen aan te leggen waar dat kan en ruimte op te nemen voor waterberging, -infiltratie en –afvoer.
 • We gaan meer bos aanleggen.

Wat doen we samen?

 • Lokale plannen voor verduurzaming helpen om stappen te zetten. Wij ondersteunen daar graag bij. Wij zullen bij de netbeheerders aandacht vragen voor het vergroten van de netcapaciteit voor lokale plannen. Lokaal is voor ons een lokale energiecoöperatie of werkgroep, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap of deelnemende inwoners.
 • We bieden ruimte aan nieuwe vormen van hernieuwbare energie (naast wind- en zonne-energie) als die kansrijk lijken en een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen doelstelling op het vlak van verduurzaming.
 • We werken samen met het waterschap in de beekdalen aan een robuust watersysteem waar ruimte is voor waterberging, tegengaan van veenoxidatie en vergroten van de natuurwaarden. Dat vraagt wel een integrale aanpak waar we ook natuurorganisaties en boeren bij betrekken.

Toelichting

We zetten ons actief in om het verschil te maken in het verduurzamen van onze gemeente. Een van onze belangrijke taken is om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. We koersen op energieneutraal in 2030.

Energietransitie

Energiebesparing is de eerste stap in de energietransitie. Dat doen we waar dat kan en stimuleren we waar mogelijk. Onze prioriteit ligt in de gebouwde omgeving (onze woningen, kantoren, winkels, etc.), omdat we daar veel besparingswinst kunnen behalen, bijvoorbeeld door het isoleren van woningen, kantoren en scholen. We zorgen ook dat we een gemeentebrede dekking krijgen van laadpalen, als onderdeel van het provinciale laadpalenproject.

In het kader van de regionale energiestrategie (RES) Fryslân werken we onze plannen voor de opwekking van duurzame energie uit. We zien dat we al flinke stappen hebben gezet. Samen met onze inwoners bepalen we wat ons past, in welk tempo, op welke plekken en hoe we dat vormgeven. Onze inwoners moeten ook financieel profiteren van plannen voor duurzame energie. We kiezen nu eerst voor het optimaal benutten van zon op dak en de mogelijkheden voor drijvende zonnevelden. Dat betekent ook dat we dus geen ruimte geven voor grote windturbines of kernenergie.

Natuurlijk staan we open voor lokale plannen voor de verduurzaming van onze energiebehoefte. Die ondersteunen we van harte. En blijven we ons hard maken voor meer ruimte voor kleine windturbines in onze gemeente.

Onze gemeentelijke plannen hebben we vertaald in een programma Duurzaam Ooststellingwerf. Voor de omslag naar duurzame warmte maken we een warmtetransitievisie.

Klimaatadaptatie

We moeten mee in de klimaatverandering die al gaande is. We gaan verder op de weg die we al zijn ingeslagen, want het moet anders. We staan open voor innovaties op dit vlak en we werken mee aan onderzoeken op het vlak van bodemgezondheid. Daar speelt het Leer- en kenniscentrum Bodem ook een belangrijke rol.

We zorgen ervoor dat we bij de (her)inrichting van het landelijk gebied en ons openbaar gebied ruimte bieden aan het vasthouden en bergen van water. Niet alleen in tijden van droogte, juist ook bij extreme neerslag. En we vergroenen ons openbaar gebied. Bomen en planten zorgen voor verkoeling bij hitte en, zo vertelden we eerder al, stimuleren onze gezondheid.

We zorgen voor meer biodiversiteit in de gemeente. We willen meer soorten planten en dieren en op meer plekken in onze gemeente. Het liefst zien we onze gemeente als een grote natuurlijke tuin met bloeiende kruiden en grassen, veel verschillende bomen en diersoorten! Daarvoor werken we in de provincie samen in een herstelprogramma biodiversiteit. En daarom hebben we ook onze eigen aanpak voor biodiversiteit gepresenteerd.

In ons eigen beheer en onderhoud werken we heel bewust aan meer biodiversiteit. We starten met pilots met inwoners, om tot goede voorbeelden te komen. Bij meerdere dorpen komen bloeizones. Hier verbinden we een toename van de biodiversiteit aan meer wandelmogelijkheden. Samen helpen ze bij het bereiken van meer positieve gezondheid.

Ook gaan we meer divers bos aanleggen. Daarmee volgen we ook de bossenstrategie van het Rijk om minder CO2 uit te stoten.

Circulaire economie

In een duurzame circulaire economie sluiten we de kringlopen van afval en grondstof in plaats van het uitputtend gebruiken van grondstoffen. Een circulaire economie levert veel CO2-afname op. Het zorgt ervoor dat er meer grondstoffen voorradig zijn.

We geven ruimte voor de teelt en verwerking van vezelrijke gewassen om het biobased bouwen verder te brengen.

De innovatiekracht van onze boeren benutten we graag om te onderzoeken hoe we kringlooplandbouw meer vorm kunnen geven in onze gemeente.

Uniek Ooststellingwerf Vitaal Ooststellingwerf Bruisend Ooststellingwerf Bereikbaar Ooststellingwerf
Vorige pagina

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF